VZN VZN

 

   VZN 1/2019 Obce Krajná Porúbka  - o miestnych daniach a miestnom poplatku za  komunálny odpad a drobné stavebné odpady 

    VZN č.1/2016 Obce Krajná Porúbka - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce

   VZN  č.1/2015 Obce Krajná Porúbka - o podmienkach držania psov na území obce 

   VZN č.2/2015  Obce Krajná Porúbka o miestných daniach a miestnom poplatku, ktorým  sa mení a doplňa   VZN z roku 2009

    VZN č.3/2015 Obce Krajná Porúbka - o vylepovaní volebných plagátov politických  subjektov vo volebných kampaniach  na verejných priestranstvách obce

    VZN č.4/2015 Obce Krajná Porbka o miestných daniach a miestnom poplatku za  komunálny odpad a drobné stavebné odpady